Privacyverklaring

Beste gebruiker,
Allereerst bedankt voor uw bezoek.
We stellen het op prijs dat u ons kunt vertrouwen en daarom willen we op deze pagina de doeleinden en methoden delen voor de verwerking van de persoonsgegevens die we verzamelen tijdens uw navigatie op de site (hierna "Site" genoemd) en het gebruik van de diensten die we aanbieden, zoals hieronder beter gespecificeerd.
De verwerking van uw persoonsgegevens is altijd gebaseerd op de principes van rechtmatigheid en juistheid in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving die van kracht is.
Hieronder vindt u alle details over de verwerking van uw persoonsgegevens.
We staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. In deze link vindt u alle manieren waarop u contact met ons kunt opnemen : [email protected]

Laatste update 27 octobre 2020

PRIVACYVERKLARING

Deze informatie stelt u in staat om te weten, zelfs voordat u de verschillende gedeelten van de Site bezoekt, hoe Barilla uw persoonsgegevens zal verwerken, zowel degene die rechtstreeks door u zijn verstrekt (zoals naam, achternaam, post- en e-mailadres, leeftijd, geboortedatum, geslacht, enz.) als degene die op andere manieren door Barilla zijn verzameld, zoals beschreven in het gedeelte "Welke Persoonsgegevens we verwerken en hoe we ze verzamelen" (hierna gezamenlijk "Persoonsgegevens" genoemd). Het is noodzakelijk dat u dit leest voordat u uw Persoonsgegevens verstrekt.

Identiteit en contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijke is Barilla Belgium S. A. (hierna “Barilla” of “Verantwoordelijke”), met maatschappelijke zetel in C. Clarinval – Glaverbel Building – Chaussée de la Hulpe 166 – 1170 Bruxelles met de volgende contactgegevens [email protected]

Barilla verwerkt uw Persoonsgegevens in overeenstemming met EU-verordening nr. 2016/679 en de nationale wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna "Privacywet").

Welke Persoonsgegevens we verwerken en hoe we ze verzamelen

Uw navigatie op de Site en / of toegang tot bepaalde gedeelten van de Site kunnen resulteren in de verzameling en daaropvolgende verdere verwerking van uw Persoonsgegevens door Barilla. Wanneer u verbinding maakt met de Site beheren en / of verwerven de computersystemen en softwareprocedures die ervoor worden gebruikt automatisch en indirect bepaalde informatie (zoals, louter bij wijze van voorbeeld, de zogenaamde "cookies", zoals gespecificeerd in de "Privacyverklaring - Cookies", te vinden aan het einde van deze informatie, “IP-adressen”, domeinnamen van de computers die door de gebruikers worden gebruikt om verbinding te maken met de Site, de adressen in de "URL"-notatie van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek aan de server).

Ook uw verzoeken om informatie of diensten kunnen leiden tot de verzameling en daaropvolgende verwerking van uw Persoonsgegevens (zoals naam, voornaam, post- en e-mailadres, leeftijd, geboortedatum, geslacht, enz.).

In het bijzonder kan de verzameling van uw Persoonsgegevens plaatsvinden :
- wanneer u online formulieren invult ; en
- wanneer u Bijdragen publiceert (zoals hieronder gedefinieerd), waarvan de inhoud uw Persoonsgegevens kan bevatten die rechtstreeks door u zijn verstrekt op sociale netwerken die onafhankelijk door derden worden beheerd, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, enz. (hierna "Sociale netwerken"). Met "Bijdragen" bedoelen we de afbeeldingen, commentaren, spreuken die verband houden met het onderwerp van de Site, content en alle andere informatie die door u is bedacht en gepubliceerd op de pagina's van de sociale netwerken die zijn gewijd aan de producten van de verschillende merken van de Barilla-groep, inclusief de afbeelding die u eentueel verstrekt.

Indien u ervoor kiest om een verzoek te verzenden via het gedeelte 'Neem contact op' van de Site, is het verstrekken van bepaalde Persoonsgegevens noodzakelijk voor Barilla om aan uw behoeften te voldoen. De relevante velden van het registratieformulier zijn gemarkeerd met een asterisk of anders gemarkeerd als verplicht. Het verstrekken van Persoonsgegevens die niet zijn gemarkeerd met een asterisk of anders gemarkeerd als verplicht, is puur optioneel en het niet, gedeeltelijk of onjuist verstrekken van dergelijke Persoonsgegevens heeft geen gevolgen. Bij het niet, gedeeltelijk of onjuist verstrekken van Persoonsgegevens die zijn gemarkeerd met een asterisk of anders gemarkeerd als verplicht, is het daarentegen niet mogelijk om de door u gevraagde dienst uit te voeren. In het geval dat u hebt nagelaten een of meer verplichte Persoonsgegevens te verstrekken, verschijnt er een foutmelding van Barilla met de lijst met ontbrekende verplichte Persoonsgegevens.

Wat zijn de doeleinden van de verwerking van uw Persoonsgegevens en de rechtsgrondslagen ervan

In overeenstemming met de behoeIen die u van tijd tot tijd kenbaar maakt door naar de verschillende gedeelten van de Site te gaan (en met uitzondering van individuele initiatieven waarbij specifieke Persoonsgegevens worden verstrekt, waarvoor van tijd tot tijd specifieke informatie op de Site zal worden gepubliceerd), worden hieronder de doeleiden voor de verwerking van uw Persoonsgegevens en de bijbehorende rechtsgrondslagen vermeld.

Uw Persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt, uitsluitend met uw toestemming voor de verwerking, die te allen tijde kan worden ingetrokken door een verzoek te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke via het gedeelte “Neem contact op” :[email protected]

a) Beheer van en antwoord op uw verzoeken
U kunt besluiten om toestemming te geven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor het beheer van en antwoord op, door Barilla, uw verzoeken met betrekking tot producten en initiatieven van de verschillende merken van de Barilla-groep, advertenties of de Site (gedeelte "Neem contact op" van de Site). Met betrekking tot dit doeleinde is uw toestemming vereist op het moment dat de verzoeken worden verzondenIndien u beslist geen toestemming te geven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor het bovengenoemde doeleinde, is het niet mogelijk om door te gaan met het verzenden van uw verzoek.

Daarnaast kan Barilla, zelfs zonder uw toestemming, uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden :
I. beheer van de activiteiten die verband houden met uw gebruik van de Site, inclusief de publicatie door u van Bijdragen op de pagina's van de Sociale netwerken die zijn gewijd aan producten van de verschillende merken van de Barilla-groep (als verwerking nodig is voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen) ;
II. beheer en uitvoering van de wettelijk vereiste verplichtingen (boekhoudkundig, administratief, fiscaal, enz.) ;
III. beheer van bezwaren en eventuele geschillen (als een gerechtvaardigd belang van de Verantwoordelijke).

Hoe we uw Persoonsgegevens verwerken

De verwerking van uw Persoonsgegevens kan elk type bewerking omvatten, inclusief verzameling, registratie, organisatie, opslag, raadpleging, verwerking, wijziging, selectie, extractie, vergelijking, gebruik, interconnectie, blokkering, communicatie, annulering en vernietiging.

Uw Persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt in geautomatiseerde vorm, maar ook in papieren vorm met een logica die strikt verband houdt met de gerelateerde doeleinden, via de databases, de elektronische platforms beheerd door Barilla of door derden die hiervoor zijn aangesteld als externe gegevensverwerkers en / of geïntegreerde IT-systemen. van Barilla en voornoemde derden en / of websites die eigendom zijn van of worden gebruikt door Barilla.

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft het beveiligingsniveau als adequaat beoordeeld, rekening houdend met de risico's die kunnen voortvloeien uit verlies, vernietiging, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking, onbedoelde of illegale toegang, misbruik of wijziging van uw Persoonsgegevens. In het bijzonder :
- heeft hij beveiligingsmaatregelen genomen afgestemd op de risico's ;
- slaat hij uw Persoonsgegevens op op servers op het Europese grondgebied, die zijn onderworpen aan een geavanceerd en dagelijks back-upsysteem.

Waar we uw Persoonsgegevens verwerken

Uw Persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt in de kantoren van de Verwerkingsverantwoordelijke en op de plaatsen waar de gegevensverwerkers zijn gevestigd. Neem voor meer informatie contact op met de Verwerkingsverantwoordelijke op de adressen vermeld in het gedeelte "Identiteit en contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke".

Hoe lang we uw Persoonsgegevens bewaren

Om ervoor te zorgen dat de beginselen van noodzaak en evenredigheid van de verwerking worden nageleefd, heeI de Verwerkingsverantwoordelijke verschillende bewaartermijnen voor Persoonsgegevens vastgelegd in samenhang met de individuele doeleinden die worden nagestreefd :
(i) met het oog op het beheer van en antwoord op uw verzoeken met betrekking tot producten en initiatieven van de verschillende merken van de Barilla-groep, advertenties of de Site (gedeelte "Neem contact op" van de Site), worden uw Persoonsgegevens bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van uw verzoek ;
(ii) met het oog op het beheer van de activiteiten die verband houden met uw gebruik van de Site, inclusief de publicatie door u van Bijdragen op de pagina's van de Sociale netwerken die zijn gewijd aan producten van de verschillende merken van de Barilla-groep, worden uw Persoonsgegevens bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het leveren van de door u gevraagde dienst;
(iii) voor het beheer en de uitvoering van de wePelijk vereiste verplichtingen (boekhoudkundig, administratief, fiscaal, enz.), worden uw Persoonsgegevens bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor dit doel ;
(iv) met het oog op het beheer van bezwaren en eventuele geschillen worden uw Persoonsgegevens bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor dit doel en in ieder geval niet langer dan de toepasselijke verjaringstermijnen.

Wie de ontvangers van uw Persoonsgegevens zijn

Uw Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan en verwerkt door :

(i) rechtspersonen of natuurlijke personen die optreden als externe gegevensverwerkers, die uitbestede activiteiten uitvoeren, aangesteld door Barilla of door Barilla's externe gegevensverwerkers (inclusief betrokkenen die zijn belast met assistentie, communicatie, marketing, reclame, promoties en verkoop van producten en / of diensten, evenals adverteerders, reclamebureaus, IT-dienstverleners, beheerders van de Site, beheerders van de elektronische platformen, partners, kredietinstellingen, professionele bureaus) ;
(ii) werknemers en / of medewerkers van de Verwerkingsverantwoordelijke (inclusief systeembeheerders) die, handelend onder het directe gezag van laatstgenoemde, geautoriseerd zijn om uw Persoonsgegevens te verwerken ; en
(iii) werknemers en / of medewerkers van de externe gegevensbeheerders (inclusief systeembeheerders) die, handelend onder het directe gezag van externe gegevensbeheerders, geautoriseerd zijn om uw Persoonsgegevens te verwerken.

Uw Persoonsgegevens worden niet aan derden gecommuniceerd, tenzij uw Persoonsgegevens door Barilla aan consultants moeten worden bekendgemaakt om hun rechten te beschermen, noch verspreid.

Minderjarigen

Minderjarigen jonger dan 16 jaar mogen geen informatie of Persoonsgegevens aan Barilla verstrekken zonder de toestemming van de personen die het ouderlijk gezag over hen uitoefenen. Zonder een dergelijke toestemming is het voor de minderjarige niet mogelijk om verzoeken te verzenden via de Site. Barilla nodigt iedereen die ouderlijk gezag uitoefent over minderjarigen uit om hen te informeren over het veilige en verantwoordelijke gebruik van internet en het web.

Identiteit en contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijken

De volledige lijst van degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de Persoonsgegevens kan worden geraadpleegd door contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op de adressen die zijn vermeld in het gedeelte "Identiteit en contactgegevens van de Verwerkiungsverantwoordelijke".

Contactgegevens van de Gegevensbeschermingsfunctionaris (Data Protection Officer of “DPO”)

De door de Verwerkingsverantwoordelijke aangestelde Gegevensbeschermingsfunctionaris heeft de volgende contactgegevens : [email protected]

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens

De Privacywet kent u, als betrokkene, tal van rechten toe. In het bijzonder hebt u het recht om:
1. van de Verwerkingsverantwoordelijke bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan van uw Persoonsgegevens, zelfs als deze nog niet geregistreerd zijn, en hun communicatie in een begrijpelijke vorm, evenals toegang tot uw Persoonsgegevens (verkrijgen van een kopie) en gerelateerde informatie (inclusief de doeleinden van de verwerking, de categorieën en oorsprong van de Persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie ze zijn of kunnen worden gecommuniceerd, de bewaartermijn (indien mogelijk), de rechten die kunnen worden uitgeoefend) ;
2. van de Verwerkingsverantwoordelijke de correctie van uw Persoonsgegevens en de integratie van uw onvolledige Persoonsgegevens te verkrijgen ;
3. van de Verwerkingsverantwoordelijke de verwijdering van uw Persoonsgegevens te verkrijgen zonder onnodige vertraging, onder andere wanneer de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt of de wettelijke basis voor hun verwerking niet langer bestaat ;
4. van de Verwerkingsverantwoordelijke de omzetting in anonieme vorm of blokkering van uw Persoonsgegevens te verkrijgen die in strijd met de wet zijn verwerkt, inclusief de gegevens die niet hoeven te worden bewaard, in verband met de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt ;
5. van de Verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen, onder andere wanneer u de juistheid ervan betwist of bezwaar maakt tegen de verwerking, gedurende de periode die nodig is voor de respectieve controles ;
6. uw Persoonsgegevens in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en leesbaar door een automatisch apparaat te ontvangen alsook te verzenden of, indien technisch haalbaar, zonder belemmeringen de directe overdracht te verkrijgen van uw Persoonsgegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, in gevallen waarin de verwerking gebeurt met geautomatiseerde middelen en is gebaseerd op uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent ;
7. de toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.

U kunt uw rechten jegens Barilla of door te mailen naar [email protected] of te schrijven naar het adres vermeld in het gedeelte “Identiteit en contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke”.

Bovendien kunt u, indien u van mening bent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens in strijd is met de Privacywet, klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit van de Staat waar u woont, waar uw werkplek zich bevindt of waarin de vermeende schending heeft plaatsgevonden, of contact opnemen met dezelfde autoriteit om informatie op te vragen over de uitoefening van uw rechten voorzien in de Privacywet.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens

U hebt te allen tijde en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens die nodig is voor het nastreven van een gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke of derden. In dit geval onthoudt de Verwerkingsverantwoordelijke zich van verdere verwerking van uw Persoonsgegevens, tenzij hij aantoont dat er dwingende legitieme redenen zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten of vrijheden of dat het noodzakelijk is voor de beoordeling, uitoefening of verdediging van een recht in de rechtbank.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens of door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: [email protected]

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor het bovengenoemde doeleinde, kan de Verwerkingsverantwoordelijke de verwerking in kwestie niet langer uitvoeren.