Algemene gebruiksvoorwaarden

I. WETTELIJKE INFORMATIE OVER HET BEDRIJF

Barilla Belgium – Naamloze vennootschap
Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel, BELGIË
Nummer van de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen : 0470.995.079
BTW : BE 0470.995.079

II. WETTELIJKE VERMELDINGEN

Deze website www.harrysco2.com (hierna ‘de Website’ genaamd) wordt gemaakt, uitgegeven en beheerd door Barilla Belgium, Naamloze Vennootschap (hierna “Barilla” genaamd) met maatschappelijke zetel te Brussel, 166 Terhulpsesteenweg –1170, e-mail : [email protected]. De publicatiedirecteur is de heerF. Bodereau. De Website is exclusief eigendom van Barilla.

Door het eenvoudiggebruik van de Website verbindt de verbruiker er zich expliciet toe om deze Algemene Voorwaarden na te leven, en hij aanvaardt hierdoor gebonden te zijn evenals het feit dat Barilla ze op elk moment kan aanpassen overeenkomstig deze bepalingen.

1. Verantwoordelijkheid en garanties

1.1 In geval van klacht van de gebruiker of van derden met betrekking tot elementen of inhoud op de Website, met inbegrip van berichten van andere gebruikers, waarover de gebruiker of de derde van oordeel zou zijn dat het een inbreuk uitmaakt op zijn rechten,wordt de gebruiker gevraagd om Barilla op volgend adres te contacteren :
Barilla Belgium, Naamloze Vennootschap
Terhulpsesteenweg 166
1170 Brussel (België)

Barilla zal vervolgens alles in het werk stellen om, binnen de grenzen van wat redelijk van haar verwacht kan worden, de illegale inhoud binnen de kortst mogelijke termijn te laten verwijderen.

1.2 Het is uitdrukkelijk verboden om de Diensten te gebruiken om rechtstreeks of onrechtstreeks een inbreuk te plegen op de in België, Italië of in enige andere Staat geldende wetten.

1.3 Voor zover wettelijk mogelijk, kan noch Barilla, noch enige andere vennootschap van de Barilla Groep in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of nadelen die de gebruikers ondervinden bij de toegangtot en de verbinding met de Website en het downloaden van materiaal en computerprogramma’s van de website. Noch Barilla, noch enige ander vennootschap van de Barilla groep kan aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse en / of onrechtstreekse schade, nadeel of verliezen die de gebruiker van de Websitelijdt wegens zijn inschrijving, de publicatie van opmerkingen, de inhoud van deze opmerkingen, de publicatie van de recepten of het gebruik van software of op enige andere manier via en/of als gevolg van het gebruik van de Website.

2. Intellectuele eigendom

2.1 Alle inhoud (teksten, opmerkingen, beelden, geluid, foto’s, grafische voorstellingen, animaties met of zonder geluid, video’s, illustraties, grafieken, merken, logo’s, audiovisuele dragers enz.) opdeze Website, evenals de conceptie, de vorm, de databanken en de software gebruikt op de Website zijn de exclusieve eigendom van Barilla Belgium, Naamloze Venootschap, en / of worden gebruikt onder licentie van derden. Deze inhoud wordt beschermd door de geldende normen op het vlak van de bescherming van de auteursrechten en onder meer het Wetboek Economisch Recht. De merken en / of logo’s van Barilla die voorkomen op de Website zijn geregistreerde merken en worden beschermd door de van toepassing zijnde wetgeving. De reproductie, openbaarmaking, publieke verspreiding, verhuur en het uitlenen, de publieke uitvoering, hetzij geheel of gedeeltelijk, en de verspreiding van enig element afkomstig van de inhoud van deze Website zonder toestemming van Barilla of, in voorkomend geval, van de titularis van de intellectuele eigendomsrechten is verboden. Iedere schending leidt tot sancties zoals bepaald in het Wetboek Economisch Recht of, in voorkomend geval, elke andere van toepassing zijnde bepaling.

2.2 Geen enkel element op de Website mag worden beschouwd als een toestemming voor het verlenen van enig gebruiksrecht of licentie of enige andere wettelijke grondslag om de hierboven vermelden onderscheidende tekens en ontwerpen te gebruiken.

2.3 Barillageeft de gebruiker toestemming om de Website en de inhoud ervan uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden en voor persoonlijk gebruik te raadplegen. De inhoud van de Website mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, noch mag deze worden verspreid, gewijzigd, hergebruikt of verplaatst zonder toestemming van Barilla.

3. Verwijzing naar websites van derden

De Website kan verwijzingen bevatten naar websites van derden. De websites waarnaar verwezen wordt vallen niet onder de controle van Barilla en Barilla is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen. Barilla geeft deze verwijzingen voor het gemak en de verwijzing impliceert niet dat Barilla de website in kwestie steunt of aanbeveelt, noch dat Barilla er een verband mee heeft. Deze websites zijn eigendom van en worden uitgebaat door derden en daarom kan Barilla niet garanderen dat de gebruiker tevreden zal zijn over hun producten, diensten of handelspraktijken. In voorkomend gevalbehoort het de gebruiker toe om alle nodige en nuttige verificaties uit te voeren vooraleer enige transactie met één of andere derde aan te gaan.

4. Beschikbaarheid van de Website

Barilla kan op elk moment en zonder verwittiging de toegang tot de Website onderbreken om technische of andere redenen en dit zonder verantwoordelijk te worden geacht voor deze onderbrekingen en/of voor de gevolgen die eruit zouden kunnen voortvloeien.

III. ALGEMENE BEPALINGEN

De nietigheid, het verval of de niet uitvoerbare aard van één van de bepalingen van deze Algemene Gebruiskvoorwaarden brengt niet de nietigheid van het geheel van deze voorwaarden met zich mee. De bepaling in kwestie zal geacht worden niet te bestaan en vervangen worden door een andere, terwijl de andere bepalingen van deze voorwaarden van kracht zullen blijven.

Het gebrek aan reactie van Barilla op een inbreuk op deze voorwaarden door een gebruiker heeft geen enkele invloed op haar recht om op te treden in geval van latere of gelijkaardige inbreuk.

Barilla kan rechten, verplichtingen of verbintenissen uit hoofde van deze voorwaarden afstaan, overdragen, uitbesteden of delegeren. De gebruikers hebben geen dergelijk recht.

Deze voorwaarden evenals het gebruik van de Website brengen op geen enkele wijze een vennootschap, gemeenschappelijkeonderneming, arbeidsovereenkomst of lastgeving tot stand tussen Barilla en de gebruikers.

Deze voorwaarden vertegenwoordigen het geheel van de afspraken tussen Barilla en de gebruikers.

Deze voorwaarden evenals elk rechtsgeding of klacht die er verband mee houden of die verband houden met het gebruik van de Website, vallen uitsluitend onder het Belgisch recht. In geval van rechtsgeding met betrekking tot deze voorwaarden of het gebruik van de Website, zijn de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel exclusief bevoegd.